Revizija projekata

Revizija projekata je postupak provere i ocene da li prezentovani podaci o realizaciji projekta koji finansira donator i troškovi učinjeni u vezi sa tim aktivnostima sadrže materijano pogrešne iskaze, da li su istinito i objektivno  prikazani prema postavljenim ciljevima programa i da li su u granicama programom predviđenih parametara.

Društvo ima bogato iskustvo u radu na projektima finansiranim od strane domaćih i inostranih donatora privrednim društvima, nevladinim organizacijama, sportskim udruženjima i drugim korisnicima namenskih donacija.

Referentna lista može se dobiti na zahtev.