Revizija finansijskih izveštaja 

Revizija finansijskih izveštaja je postupak provere i ocene finansijskih izveštaja, kao i podataka i metoda koji se primenjuju pri sastavljanju finansijskih izveštaja na osnovu kojih se daje nezavisno stručno mišljenje o tome da li finansijski izveštaji u svim materijalno značajnim aspektima daju istinit i pošten prikaz finansijskog stanja i rezultata poslovanja pravnog lica u skladu sa odgovarajućom regulativom za izradu finansijskih izveštaja.

Cilj revizije je da poveća stepen poverenja koje potencijalni korisnici imaju u finansijske izveštaje.

Izveštaj nezavisnog revizora obezbeđuje visok stepen uveravanja vlasnicima, investitorima, zaposlenima, zajmodavcima i široj javnosti, da informacije sadržane u finansijskim izveštajima istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju finansijski položaj i finansijski rezultat društva u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Referentna lista može se dobiti na zahtev.

Revizija poslovanja i uskladjenosti

Revizija poslovanja se prvenstveno bavi ispitivanjem neke organizacione jedinice radi vrednovanja uspešnosti njenog poslovanja. U sklopu operativne revizije, obavlja se analiza pojedinih ili svih poslovnih aktivnosti organizacione jedinice radi procene efikasnosti i rentabilnosti poslovanja.

Revizija uskladjenosti sa pravilima i propisima je ispitivanje poslovanja organizacije da bi se utvrdilo da li ta organizacija poštuje propisane zakonske regulative.

Naravno, po završetku ispitivanja, upravi se daju preporuke u pogledu mogućnosti poboljšanja poslovanja.

Revizija projekata

Revizija projekata je postupak provere i ocene da li prezentovani podaci o realizaciji projekta koji finansira donator i troškovi učinjeni u vezi sa tim aktivnostima sadrže materijano pogrešne iskaze, da li su istinito i objektivno  prikazani prema postavljenim ciljevima programa i da li su u granicama programom predviđenih parametara.

Društvo ima bogato iskustvo u radu na projektima finansiranim od strane domaćih i inostranih donatora privrednim društvima, nevladinim organizacijama, sportskim udruženjima i drugim korisnicima namenskih donacija.

Referentna lista može se dobiti na zahtev.

Konsultantske usluge

Našim klijentima nudimo:
Konsultacije u vezi primene Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i  Međunarodnih računovodstvenih standarda
Konsultacije prilikom korigovanja finansijskih izveštaja
Konsultacije pri uvođenju i organizaciji finansijsko-računovodstvenog sektora