Revizija finansijskih izveštaja 

Revizija finansijskih izveštaja je postupak provere i ocene finansijskih izveštaja, kao i podataka i metoda koji se primenjuju pri sastavljanju finansijskih izveštaja na osnovu kojih se daje nezavisno stručno mišljenje o tome da li finansijski izveštaji u svim materijalno značajnim aspektima daju istinit i pošten prikaz finansijskog stanja i rezultata poslovanja pravnog lica u skladu sa odgovarajućom regulativom za izradu finansijskih izveštaja.

Cilj revizije je da poveća stepen poverenja koje potencijalni korisnici imaju u finansijske izveštaje.

Izveštaj nezavisnog revizora obezbeđuje visok stepen uveravanja vlasnicima, investitorima, zaposlenima, zajmodavcima i široj javnosti, da informacije sadržane u finansijskim izveštajima istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju finansijski položaj i finansijski rezultat društva u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Referentna lista može se dobiti na zahtev.